ارتباط برقرار کردن

همراهان عزيز ياس زرين


آيا مي دانستيد كه قرار گرفتن سالمندان عزيزمان در محيط هاي مختلف اجتماعي و برقراري ارتباط آنها با رده هاي سني مختلف در بوجود آمدن انگيزه و اميد در زندگي آنها بسيار نقش بسزايي دارد. سالمندان به وجود ديگران براي لمس حس اميد نيازمندند.

اگر فرد سالمندي در جمع به دليل كم تواني دچار چالش شود با حضور در كنار عزيزانش احساس ضعف و تنهايي نمي كند و از نظر رواني توانمند مي شود. قرار گيري سالمندان در محيط هاي اجتماعي به كاهش پرخاشگري و لجباري اين عزيزان كمك بسزايي مي كند.افسردگي و نااميدي بيشتر در سالمنداني وجود دارد كه تنها زندگي ميكنند، اگر سالمند دچار كم تواني جسمي هم باشد مزيد علت مي شود.

سالمنداني كه روابط اجتماعي بيشتري دارند و در فعاليت هاي اجتماعي شركت ميكنند افسردگي ناشي از تنهاييشان بسيار كاهش ميبابد. نتيجتاً سالمندان با بالا رفتن سن و كم شدن توانايي ها ، بايد در كنار عزيزان و خانواده هاي خود باشند و يا توسط پرستار يا خانه سالمندان تحت مراقبت جسماني و رواني قرار گيرند.

خانه سالمندان ياس زرين

مرکز سالمندان یاس زرین