افسردگی در قرنطينه – قسمت اول

افسردگي در قرنطينه ( قسمت اول)


همان طور كه مي دانيم قرنطينه براي گروه پُر ريسك سالمندان همچنان ادامه دارد! مسئله اي كه پيش مي آيد اين است كه با افسردگي در قرنطينه، ماندن در خانه و لغو تمام برنامه هاي تفريحي ، نديدن اعضاي خانواده و كم حوصلگي شديد افراد سالمند چه كنيم؟ نكته مهمي كه وجود دارد:

در اين ايام به فعاليت هاي بدني و تغذيه ي سالم كه باعث تقويت سيستم ايمني بدن ميشود، پايبند باشيم... و فراموش نكنيم كه... اضطراب بيش از حد بر سلامتان تأثير منفي خواهد گذاشت!

براي جلوگيري از اضطراب و افسردگي:
اخبار منفي و ضد نقيض رسانه هاي محازي را دنبال نكنيم ، چرا؟؟؟
•به اين دليل كه پيامدي جز بي خوابي ، اضطراب و افسردگي براي سالمند عزيز ندارد!
وقتي اضطراب شما( فرد سالمند) زياد شود زندگي سخت تر مي شود...
افسردگي بيش از حد سيستم ايمني بدن را تحت تأثير قرار مي دهد و شما بيشتر در معرض بيماري ها خواهيد بود...
به همين جهت بايد اضطراب و نگراني دوري كنيم و مراقب باشيم!
•رسانه هاي مجازي معتبر را هر چند روز يكبار براي بالا بردن سطح آگاهي جمعي استفاده كنيم و از خواندن خبر تلخ و مرگ و مير جلوگيري كنيم.
•از برنامه هاي كاربردي در تلفن هاي هوشمند براي سالمندان استفاده كنيم!

کرونا