معنای زندگی

معنای زندگی

دوستان عزيز


يكي از راههاي داشتن اميد و انگيزه در زندگي اينه كه انسان " معناي زندگي" خود را پيدا كند. شايد بنظرتون خيلي فلسفي باشد اما در حقيقت جستجو براي معناي زندگي يكي از اساسي ترين دغدغه هاي اميد در زندگيه. در زندگي هر كس معنا و مقصودي هست.

سالمندان عزيز با گفتگو كردن ، محترم شمردنشان و اهميت دادن و مشاركت كردن در كارها، شنيدن جملات مثبت و اثر بخش و... انگيزه ي بيشتري براي ادامه ي حيات مي يابند. در اين صورت است كه معناي زندگي خود را پيدا كرده با اميد بيشتري از خواب بيدار مي شوند.. وظيفه ما اين است؛ با سالمند خود به گفتگو بپردازيم كه در شرايط فعلي و توانايي چه كاري به زندگيشان معنا ميبخشد و براي تحقق آن كمك خود را دريغ نكنيم.

مثال: سالمند عزيزي كمك كردن به ديگران به زندگيش معنا مي بخشد و احساس خوبي درونش ايجاد ميشود، با ثبت نام كردن در موسسات خيره براي سالمند خود ايجاد انگيزه كنيد. كمك به سالمندان و يافتن منبع اميدشان به زندگي ، باعث ايجاد روحيه ي بالا و انگيزه و نشاط در زندگيشان ميشود.

خانه سالمندان ياس زرين

مرکز سالمندان یاس زرین