یک روز پاییزی

امروز اگر بزرگ شدیم به برکت کسانیست که در این آشوب روزگار سپرجوانیمان شدند و رنجهایمان رابه دوش کشیدند کسانیکه امروزصورتشان پراز چین و چروک شده…

پذیرایی از سالمندان با شادی و نشاط یک روز پاییزی در مرکز نگهداری سالمندان یاس زرین